ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2015 r. - ROBOTY BUDOWLANE

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2015 r.

 

ROBOTY BUDOWLANE

 

W zwiÄ…zku z szerokimi zmianami wprowadzonymi w regulacjach prawnych obejmujÄ…cych realizacjÄ™ postÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, zostaÅ‚o dla PaÅ„stwa przygotowane dwudniowe szkolenie obejmujÄ…ce praktycznÄ… stronÄ™ przygotowania, prowadzenia postÄ™powania i realizacji umowy na roboty budowlane. Wiele bÅ‚Ä™dów i nieprawidÅ‚owoÅ›ci, które majÄ… miejsce obecnie, a dotyczÄ…ce robót budowlanych skÅ‚oniÅ‚a nas do zaproszenia PaÅ„stwa na szkolenie i praktyczne zmierzenie siÄ™ z nowymi wymaganiami i obowiÄ…zkami. M.in. na szkoleniu zostanÄ… omówione praktyczne aspekty zmian dotyczÄ…ce:

 • rÄ™kojmi i gwarancji – zmiana ustawy K.c. która obowiÄ…zuje od 25 grudnia 2014 roku

 • kryteriów oceny ofert w robotach budowlanych – zmiana ustawy Pzp, która obowiÄ…zuje od 19.10.2014 r

 • rażąco niska cena – zmiana ustawy Pzp, która obowiÄ…zuje od 19.10.2014 r

 • uprawnieÅ„ budowlanych – zmiana ustawy P.b. i rozporzÄ…dzenia, które obowiÄ…zuje od 25.09.2014 r

 • umów o podwykonawstwo w robotach budowlanych –zmiana ustawy Pzp która obowiÄ…zuje od 23.12.2013 r

W praktyce jeszcze spora część zamawiajÄ…cych i wykonawców nie wie, że wydÅ‚użono od 25 grudnia 2014 roku, ustawowy (k.c.) okres rÄ™kojmi za wady do 2 lat a w przypadku wady nieruchomoÅ›ci – do 5 lat. Kiedy przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – ma to wpÅ‚yw na kalkulacjÄ™ ceny oferty, szczególnie wtedy, gdy wykonawca ma obowiÄ…zek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – także w zakresie uprawnieÅ„ rÄ™kojmi za wady.

Takich szczegóÅ‚ów o których zamawiajÄ…cy czÄ™sto nie pamiÄ™ta bÄ™dzie wiÄ™cej. SÄ… one szczególnie ważne, gdy dojdzie do zawarcia umowy i jej realizacji. PojawiajÄ… siÄ™ one także przy kontrolach zamówieÅ„ publicznych – sygnalizowane dopiero po roku lub dwóch od zawarcia umowy.

Na szkoleniu uczestnicy muszÄ… dysponować wiedzÄ… dotyczÄ…cÄ… zamówieÅ„ publicznych co najmniej na poziomie podstawowym / Å›rednio-zawansowanym. Dodatkowo muszÄ… posiadać wiedzÄ™ praktycznÄ… i w przeszÅ‚oÅ›ci czynnie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji co najmniej jednego postÄ™powania obejmujÄ…cego roboty budowlane.

 

 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES – ROBOTY BUDOWLANE

DLA SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW

 1. Przypomnienie podstaw prawnych – zestawienie regulacji które znać powinien zamawiajÄ…cy.

 1. Przygotowanie do postępowania objętego przepisami ustawy pzp.

  1. Wybór trybu: przetarg i zamówienie z wolnej rÄ™ki.

  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – elementy ważne w robotach budowlanych

  3. Przedmiot zamówienia w tym opis przedmiotu zamówienia, definicja roboty budowlanej, dokumentacja projektowa, przedmiary, normy, aprobaty, oferty równoważne. Specyfika opisu przedmiotu zamówienia – zlecenie opracowania firmie zewnÄ™trznej.

  4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty w tym wynagrodzenie „kosztorysowe”, „ryczaÅ‚towe”, „mieszane”, stawka VAT, cena oferty, …

  5. Warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w tym uprawnienia budowlane, zasady opisania sposobu dokonywania oceny speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u, uprawnienia budowlane, żądane dokumenty od wykonawcy w ofercie.

  6. Kryteria oceny ofert – czy cena 100 % w robotach budowlanych ?

  7. Podwykonawcy – wymagania obowiÄ…zkowe i fakultatywne w tym udziaÅ‚/uczestniczenie w realizacji zamówienia, zastosowanie art. 26 ust 2b, dokumenty w ofercie, …

  8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – cz. 1.

  9. Umowa – wzór, projekt. Zasady budowana solidnej umowy, której przedmiotem bÄ™dzie robota budowlana – cz. 1.

  10. OgÅ‚oszenie o zamówieniu w robotach budowlanych. Punkty krytyczne.

  11. Przygotowanie do postÄ™powania na roboty budowlane o wartoÅ›ci zamówienia do 30.000 euro. CzÄ™ste bÅ‚Ä™dy i nieprawidÅ‚owoÅ›ci.

 1. Prowadzenie postÄ™powania – roboty budowlane.

  1. Pytania i odpowiedzi, zmiany i modyfikacje – specyfika robót budowlanych.

  2. ObowiÄ…zki po stronie zamawiajÄ…cego i wykonawcy.

  3. Elementy proceduralne istotne dla robót budowlanych.

  4. Badanie i ocena ofert w tym rażąco niska cena, odrzucenie oferty, warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu i art. 26 ust 2b (zasoby innych podmiotów), badanie dokumentów zÅ‚ożonych w ofercie, omyÅ‚ki do poprawy a bÅ‚Ä™dy stanowiÄ…ce obowiÄ…zek odrzucenia oferty, podwykonawca w ofercie, …

  5. Wybór oferty najkorzystniejszej, wymagania formalne przed zawarciem umowy, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zawarcie umowy.

  6. Realizacja procedury, których przedmiotem jest robota budowlana w postÄ™powaniach do 30.000 euro. CzÄ™ste bÅ‚Ä™dy i nieprawidÅ‚owoÅ›ci.

 1. Realizacja umowy.

  1. Konstrukcja umowy – elementy obowiÄ…zkowe.

  2. Podwykonawca w realizacji umowy na roboty budowlane.

  3. Wymagania formalne dotyczÄ…ce zapisów zawartych w art. 143a – art. 143d. ustawy pzp. ObowiÄ…zek ich uszczegóÅ‚owienia.

  4. Kary umowne – zasady stosowania.

  5. Jednostronne zerwanie umowy – odstÄ…pienie od umowy.

  6. PÅ‚atnoÅ›ci częściowe – etapy, harmonogramy rzeczowo-finansowe.

  7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – cz. 2.

  8. Ryczałt a wynagrodzenie kosztorysowe.

  9. Opóźnienie a zwÅ‚oka w robotach budowlanych.

  10. Aneks do umowy – kiedy TAK a kiedy NIE.

  11. Inspektor nadzoru – prawa i obowiÄ…zki w umowie.

  12. ProtokóÅ‚ odbioru – praktyczne uwagi.

  13. Poświadczenie/dowody w robotach budowlanych w praktycznym zastosowaniu dla procedur opartych na przepisach ustawy pzp.

  14. Realizacja umowy, których przedmiotem jest robota budowlana po przeprowadzeniu postÄ™powania do 30.000 euro. CzÄ™ste bÅ‚Ä™dy i nieprawidÅ‚owoÅ›ci.

 1. Gwarancja i rękojmia.

  1. Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi.

  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – cz. 3.

  3. Zapisy k.c., możliwe rozwiązania umowne.

 1. Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.

Informujemy jednoczeÅ›nie, że istnieje możliwość przeprowadzenia „zamkniÄ™tego” szkolenia u PaÅ„stwa w siedzibie, którego bazÄ… może być niniejsze szkolenie. Tematyka szkolenia oparta na praktycznych rozwiÄ…zaniach w przygotowywanym przez PaÅ„stwa postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane to rozwiÄ…zanie idealnie dostosowane do potrzeb zamawiajÄ…cych. MateriaÅ‚em szkoleniowym bÄ™dzie w takim przypadku PaÅ„stwa przedmiot zamówienia i budowanie indywidualnego projektu umowy, który nastÄ™pnie zostanie wykorzystany w procedurze i postÄ™powaniu prowadzonym po przeprowadzeniu takiego szkolenia.


 • WYKŁADOWCA: PIOTR SPERCZYŃSKI jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówieÅ„ publicznych w Polsce. Autor licznych publikacji i artykuÅ‚ów.

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, WaÅ‚brzych

 • TERMIN SZKOLENIA: 08-09.06.2015 r. godz. 900-1600- zgÅ‚oszenia przyjmujemy do 01.06.2015 r.

 • KOSZT SZKOLENIA (w tym profesjonalne materiaÅ‚y szkoleniowe, serwis kawowy, poczÄ™stunek, lunch, zaÅ›wiadczenie uczestnictwa):

 • ● 1-2 osoby -710,00 zÅ‚/os.● 3 i wiÄ™cej osób - 675,00 zÅ‚/os.

Cena dla czÅ‚onków stowarzyszenia DolnoÅ›lÄ…scy Pracodawcy – 675,00 zÅ‚/os.

 • Istnieje również możliwość noclegu w Hotelu Aqua-Zdrój z 08 na 09 czerwca 2015 r. po obniżonej cenie tzw. weekendowej – 130 zÅ‚ (pokój jednoosobowy + Å›niadanie), lub 160 zÅ‚ (pokój dwuosobowy + Å›niadanie). Rezerwacji hotelu dokonujÄ… PaÅ„stwo sami, my zadbamy abyÅ›cie otrzymali zniżkÄ™ :-).

Kontakt do hotelu (recepcja): tel: 74 66 09 300, tel: 539 973 875, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: http://aqua-zdroj.pl/atrakcje-obiektu/hotel/

!!! UWAGA !!!:

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/WaÅ‚brzych

najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia !!!

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

 

tel: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54, kom. 513 453 311,

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Karta zgÅ‚oszeniowa.doc)Karta zgÅ‚oszeniowa.doc 40 kB
Pobierz plik (PZP 08-09.06.2015 r..pdf)PZP 08-09.06.2015 r..pdf 205 kB