Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

  

Załącznik nr 1
do uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


Rozdział 1

§ 1

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów i posiada osobowość prawnÄ….

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

SiedzibÄ… organów naczelnych Towarzystwa jest miasto stoÅ‚eczne Warszawa.

§ 4

1.Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTE.

2.Towarzystwo używa pieczÄ™ci i odznak wedÅ‚ug wzorów ustalonych przez ZarzÄ…d Krajowy Towarzystwa.

§ 5

1.DziaÅ‚alność Towarzystwa opiera siÄ™ na pracy spoÅ‚ecznej jego czÅ‚onków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

2.Towarzystwo może prowadzić dziaÅ‚alność gospodarczÄ…. Dochód z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej sÅ‚uży realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziaÅ‚u miÄ™dzy czÅ‚onków.

Rozdział 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

1)  krzewienie myÅ›li ekonomicznej oraz wspóÅ‚tworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,

2)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,

3)  ksztaÅ‚cenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,

4)  inspirowanie oraz wspieranie dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do zrównoważonego rozwoju spoÅ‚eczno-gospodarczego kraju,

5)  upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w spoÅ‚eczeÅ„stwie,

6)  ochrona interesów zawodowych ekonomistów,

7)  integrowanie Å›rodowiska ekonomistów reprezentujÄ…cych zarówno naukÄ™, jak i dziaÅ‚alność gospodarczÄ….

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele gÅ‚ównie przez:

1)  organizowanie i wspóÅ‚organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykÅ‚adów, konsultacji, konkursów,

2)  prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci szkoleniowej obejmujÄ…cej ksztaÅ‚cenie, doksztaÅ‚canie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy spoÅ‚eczno-ekonomicznej,

3)  wydawanie, wspóÅ‚wydawanie i wspieranie w innej formie publikacji
z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk spoÅ‚ecznych, w tym czasopisma „Ekonomista”, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy spoÅ‚eczno-ekonomicznej za poÅ›rednictwem Å›rodków masowego przekazu,

4)  organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

5)  opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci informacyjnej w zakresie problematyki spoÅ‚eczno-gospodarczej,

6)  inicjowanie i prowadzenie badaÅ„ naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk spoÅ‚ecznych,

7)  przyznawanie nagród za wybitne osiÄ…gniÄ™cia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania,

8)  zakÅ‚adanie i prowadzenie szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych, szkóÅ‚ wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu spoÅ‚eczno-ekonomicznym,

9)  uczestniczenie w opracowywaniu, unowoczeÅ›nianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleÅ„ w zakresie problematyki spoÅ‚eczno-ekono­micznej,

10)  upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,

11)  zakÅ‚adanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek
i czytelni oraz portali internetowych,

12)  wspóÅ‚dziaÅ‚anie z organami administracji paÅ„stwowej i samorzÄ…dowej,

13)  wspóÅ‚pracÄ™ z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1.Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)  czÅ‚onków zwyczajnych,

2)  czÅ‚onków honorowych,

3)  czÅ‚onków wspierajÄ…cych.

3.Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach Towarzystwa, przy czym członek zwyczajny i honorowy może być zrzeszony wyłącznie w jednym Oddziale Towarzystwa.

§ 9

1.Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa,
posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne albo studiujący na kierunku ekonomicznym w szkole wyższej, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

2.Członek zwyczajny ma prawo:

1)  wybierać organy Towarzystwa i być do nich wybierany,

2)  zgÅ‚aszać wnioski do organów Towarzystwa,

3)  korzystać na prawach pierwszeÅ„stwa ze wszystkich form dziaÅ‚alnoÅ›ci statutowej Towarzystwa,

4)  korzystać z porad i pomocy Towarzystwa w zakresie jego dziaÅ‚alnoÅ›ci statutowej,

5)  nosić odznakÄ™ Towarzystwa.

3.Do obowiÄ…zków czÅ‚onka zwyczajnego należy:

1)  przestrzeganie postanowieÅ„ statutu Towarzystwa i uchwaÅ‚ jego organów,

2)  czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa i upowszechnianie jego celów statutowych,

3)  przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

4)  dbanie o dobre imiÄ™ Towarzystwa,

5)  regularne opÅ‚acanie skÅ‚adek czÅ‚onkowskich.

§ 10

1.CzÅ‚onkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasÅ‚użona dla Towarzystwa oraz rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.

2.Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu godności Honorowego Członka Towarzystwa podejmuje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego.

3.CzÅ‚onek honorowy ma prawa czÅ‚onka zwyczajnego i jest zwolniony z obo­wiÄ…zku opÅ‚acania skÅ‚adek czÅ‚onkowskich.

§ 11

1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca statut Towarzystwa.

2.CzÅ‚onkowi wspierajÄ…cemu przysÅ‚ugujÄ… prawa czÅ‚onka zwyczajnego, z wyjÄ…tkiem prawa wybierania organów Towarzystwa i bycia do nich wybieranym.
Z praw tych czÅ‚onek wspierajÄ…cy – osoba prawna może korzystać za poÅ›rednictwem swego przedstawiciela, a czÅ‚onek wspierajÄ…cy – osoba fizyczna osobiÅ›cie.

3.Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 12

1.PrzyjÄ™cia w poczet czÅ‚onków zwyczajnych i wspierajÄ…cych dokonujÄ… ZarzÄ…dy OddziaÅ‚ów.

2.ZarzÄ…d Krajowy prowadzi rejestr czÅ‚onków Towarzystwa. ZarzÄ…dy OddziaÅ‚ów sÄ… zobowiÄ…zane przekazywać ZarzÄ…dowi Krajowemu dane czÅ‚onków Towarzystwa zrzeszonych w Oddziale w zakresie oraz wedÅ‚ug zasad okreÅ›lonych przez ZarzÄ…d Krajowy.


§ 13

1.Członkostwo ustaje na skutek:

1)  dobrowolnego wystÄ…pienia z Towarzystwa zgÅ‚oszonego na piÅ›mie,

2)  zaprzestania speÅ‚niania przez osobÄ™ fizycznÄ… bÄ™dÄ…cÄ… czÅ‚onkiem zwyczajnym warunków czÅ‚onkostwa okreÅ›lonych w § 9 ust. 1,

3)  skreÅ›lenia z listy czÅ‚onków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez 2 lata zalegania z opÅ‚atÄ… skÅ‚adek czÅ‚onkowskich lub Å›wiadczeÅ„,

4)  wykluczenia z Towarzystwa z powodu rażącego lub uporczywego naruszania postanowieÅ„ statutu Towarzystwa albo dziaÅ‚ania na jego szkodÄ™,

5)  Å›mierci czÅ‚onka,

6)  likwidacji osoby prawnej bÄ™dÄ…cej czÅ‚onkiem wspierajÄ…cym,

7)  likwidacji Towarzystwa lub jego OddziaÅ‚u, w którym jest zrzeszony
członek Towarzystwa.

2.Stwierdzenie ustania czÅ‚onkostwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nastÄ™puje w drodze uchwaÅ‚y podjÄ™tej przez ZarzÄ…d OddziaÅ‚u zrzesza-jÄ…cego czÅ‚onka Towarzystwa. UchwaÅ‚a ta dorÄ™czana jest osobie fizycznej lub prawnej skreÅ›lonej z listy czÅ‚onków Towarzystwa, która w terminie do 30 dni od jej otrzymania ma prawo odwoÅ‚ania siÄ™ od niej do SÄ…du KoleżeÅ„skiego. W przypadku niewniesienia odwoÅ‚ania staje siÄ™ ona skuteczna z upÅ‚ywem tego terminu, a w przypadku wniesienia odwoÅ‚ania – z dniem wydania przez SÄ…d KoleżeÅ„ski orzeczenia utrzymujÄ…cego uchwaÅ‚Ä™ w mocy.

§ 14

1.Osobom szczególnie zasÅ‚użonym dla Towarzystwa mogÄ… być nadane:

1)  godność Honorowego Prezesa Towarzystwa lub Honorowego Prezesa OddziaÅ‚u,

2)  honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa.

2.Godność Honorowego Prezesa Towarzystwa nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy. Godność Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Zjazd Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału lub
z wÅ‚asnej inicjatywy. Godność ta może być nadana tylko osobom, które sprawowaÅ‚y funkcjÄ™ – odpowiednio – prezesa Towarzystwa lub prezesa ZarzÄ…du
Oddziału.

3.Honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa nadaje ZarzÄ…d Krajowy z wÅ‚asnej inicjatywy lub na wniosek ZarzÄ…du OddziaÅ‚u.


Rozdział 4

ORGANY TOWARZYSTWA I JEGO STRUKTURA
ORGANIZACYJNA

§ 15

Organami naczelnymi Towarzystwa sÄ…:

1)  Zjazd Krajowy,

2)  ZarzÄ…d Krajowy,

3)  Krajowa Komisja Rewizyjna,

4)  SÄ…d KoleżeÅ„ski.

§ 16

1.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Oddziały.

2.Oddziały Towarzystwa posiadają osobowość prawną.

3.UchwaÅ‚Ä™ o powoÅ‚aniu OddziaÅ‚u Towarzystwa podejmuje ZarzÄ…d Krajowy na wniosek grupy zaÅ‚ożycielskiej skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ co najmniej z 15 osób.

4.Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa podejmuje Zjazd Oddziału po uprzednim wyrażeniu zgody na jego rozwiązanie przez Zarząd Krajowy na wniosek Zarządu Oddziału. W przypadku podjęcia przez Zjazd Oddziału uchwały o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa jego likwidację przeprowadza Zarząd
OddziaÅ‚u zgodnie z zasadami okreÅ›lonymi w uchwale Zjazdu OddziaÅ‚u. Postanowienia § 64 stosuje siÄ™ odpowiednio.

5.Oddział Towarzystwa używa nazwy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z dopiskiem Oddział i nazwą miasta będącego jego siedzibą.

§ 17

Organami Oddziału Towarzystwa są:

1)  Zjazd OddziaÅ‚u,

2)  ZarzÄ…d OddziaÅ‚u,

3)  Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u.

§ 18

1.Przy Oddziałach Towarzystwa mogą być tworzone Koła.

2.Uchwałę o powołaniu i rozwiązaniu Koła podejmuje Zarząd Oddziału.


§ 19

Organami Koła są:

1)  Ogólne Zebranie CzÅ‚onków KoÅ‚a,

2)  ZarzÄ…d KoÅ‚a.

§ 20

1.Kadencja organów Towarzystwa trwa 5 lat.

2.FunkcjÄ™ prezesa Towarzystwa lub prezesa ZarzÄ…du OddziaÅ‚u można nieprzerwanie peÅ‚nić wyÅ‚Ä…cznie przez dwie kolejno nastÄ™pujÄ…ce po sobie kadencje, o których mowa w ust. 1.

3.Rezygnacja z czÅ‚onkostwa w organach Towarzystwa lub z peÅ‚nionej w nich funkcji przed upÅ‚ywem ich kadencji wymaga dla swej ważnoÅ›ci zachowania formy pisemnej lub jej osobistego zÅ‚ożenia ustnie na posiedzeniu organu Towarzystwa w formie oÅ›wiadczenia woli do protokoÅ‚u. Staje siÄ™ ona skuteczna z chwilÄ… wyboru innego czÅ‚onka organu Towarzystwa na zwolnionÄ… funkcjÄ™, a w przypadku zmniejszenia siÄ™ skÅ‚adu czÅ‚onkowskiego organu Towarzystwa poniżej minimalnego poziomu okreÅ›lonego w statucie Towarzystwa – z chwilÄ… uzupeÅ‚nienia jego skÅ‚adu do tego poziomu zgodnie z postanowieniami § 21.

§ 21

W przypadku zmniejszenia siÄ™ w okresie kadencji skÅ‚adów czÅ‚onkowskich poszczególnych organów Towarzystwa poniżej minimalnego poziomu okreÅ›lonego w statucie Towarzystwa, wskutek ustania czÅ‚onkostwa w Towarzystwie osób bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami tych organów lub ich rezygnacji z czÅ‚onkostwa w tych organach, skÅ‚ady te uzupeÅ‚nia siÄ™ do tego poziomu kolejno o osoby kandydujÄ…ce, lecz niewybrane w wyborach do tych organów, poczynajÄ…c od osób, które spoÅ›ród nich uzyskaÅ‚y najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów.

§ 22

UchwaÅ‚y organów Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 64, podejmowane sÄ…
w gÅ‚osowaniu jawnym zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w pierwszym terminie obrad przy obecnoÅ›ci co najmniej 1/2 ogólnej liczby czÅ‚onków organu. W drugim terminie obrad uchwaÅ‚y ważne sÄ… bez wzglÄ™du na liczbÄ™ czÅ‚onków organu biorÄ…cych udziaÅ‚ w obradach.


Rozdział 5

ORGANY NACZELNE TOWARZYSTWA

A. Zjazd Krajowy

§ 23

Zjazd Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa.

§ 24

Zjazd Krajowy:

1)  uchwala statut Towarzystwa oraz jego zmiany,

2)  ustala kierunki dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa,

3)  podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o rozwiÄ…zaniu Towarzystwa,

4)  wybiera w gÅ‚osowaniu tajnym prezesa Towarzystwa, do 10 czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego niebÄ™dÄ…cych prezesami ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów, KrajowÄ… KomisjÄ™ RewizyjnÄ…, SÄ…d KoleżeÅ„ski oraz RadÄ™ NaukowÄ…,

5)  nadaje godność Honorowego Prezesa Towarzystwa oraz Honorowego CzÅ‚onka Towarzystwa i pozbawia tych godnoÅ›ci,

6)  zatwierdza sprawozdania ZarzÄ…du Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres ich kadencji,

7)  udziela absolutorium ustÄ™pujÄ…cemu ZarzÄ…dowi Krajowemu,

8)  rozpatruje odwoÅ‚ania ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów od decyzji ZarzÄ…du Krajowego o uchyleniu ich uchwaÅ‚,

9)  rozpatruje odwoÅ‚ania od orzeczeÅ„ SÄ…du KoleżeÅ„skiego,

10)  podejmuje uchwaÅ‚y w sprawach dotyczÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa wniesionych pod obrady Zjazdu Krajowego.

§ 25

1.Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Krajowy raz na 5 lat.

2.Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Krajowego ustala Zarząd Krajowy i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu Krajowego.

§ 26

1.Zarząd Krajowy może zwołać w dowolnym czasie Nadzwyczajny Zjazd Krajowy z własnej inicjatywy.

2.ZarzÄ…d Krajowy jest zobowiÄ…zany zwoÅ‚ać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów w terminie do 3 miesiÄ™cy od zgÅ‚oszenia takiego żądania lub wniosku, jak również w przypadkach oraz terminie, o których mowa w § 35 ust. 2.

§ 27

1.W Zjeździe Krajowym biorą udział:

1)  z gÅ‚osem decydujÄ…cym – delegaci wybrani na Zjazdach OddziaÅ‚ów,

2)  z gÅ‚osem doradczym – czÅ‚onkowie organów Towarzystwa, honorowi prezesi Towarzystwa, honorowi czÅ‚onkowie Towarzystwa, o ile nie sÄ… delegatami, oraz goÅ›cie zaproszeni przez ZarzÄ…d Krajowy lub Prezydium ZarzÄ…du Krajowego.

2.Delegatów na Zjazd Krajowy w liczbie 100 osób wybiera siÄ™ w gÅ‚osowaniu tajnym na Zjazdach OddziaÅ‚ów proporcjonalnie do liczby czÅ‚onków zwyczajnych i honorowych zrzeszonych w poszczególnych OddziaÅ‚ach Towarzystwa w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzajÄ…cego ich wybór.

3.Kadencja delegata na Zjazd Krajowy trwa 5 lat, może ona jednak ulec skróceniu w każdym czasie na skutek ponownego wyboru delegatów przez Zjazd OddziaÅ‚u.

B. ZarzÄ…d Krajowy

§ 28

1.Zarząd Krajowy kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Krajowym.

2.Do zakresu dziaÅ‚ania ZarzÄ…du Krajowego należy w szczególnoÅ›ci:

1)  wykonywanie uchwaÅ‚ Zjazdu Krajowego i Nadzwyczajnych Zjazdów Krajowych,

2)  podejmowanie inicjatyw dotyczÄ…cych sposobów realizacji celów dziaÅ‚ania Towarzystwa,

3)  ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porzÄ…dku obrad Zjazdu Krajowego i Nadzwyczajnych Zjazdów Krajowych,

4)  uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Zjazd Krajowy,

5)  uchwalanie planów pracy i planów finansowych,

6)  sporzÄ…dzanie rocznych sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa oraz rocznych sprawozdaÅ„ finansowych Towarzystwa i przedkÅ‚adanie ich Krajowej Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia,

7)  podejmowanie uchwaÅ‚ o przeznaczeniu zysków lub pokryciu strat,

8)  prowadzenie rejestru czÅ‚onków Towarzystwa,

9)  powoÅ‚ywanie OddziaÅ‚ów oraz wyrażanie zgody na ich rozwiÄ…zanie,

10)uchylanie uchwaÅ‚ ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów, gdy sÄ… one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu Towarzystwa, uchwaÅ‚ami organów naczelnych Towarzystwa lub naruszajÄ… ważny interes Towarzystwa,

11)  przyjmowanie rocznych sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚ów,

12)  ustalanie zasad Å›wiadczeÅ„ OddziaÅ‚ów na cele statutowe Towarzystwa,

13)  przekazywanie OddziaÅ‚om informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa,

14)  zakÅ‚adanie, prowadzenie i rozwiÄ…zywanie klubów przy ZarzÄ…dzie Krajowym,

15)  wystÄ™powanie do Zjazdu Krajowego z wnioskiem o nadanie godnoÅ›ci Honorowego Prezesa Towarzystwa oraz Honorowego CzÅ‚onka Towarzystwa
i pozbawienie tych godności,

16)  nadawanie honorowych odznaczeÅ„ i innych wyróżnieÅ„ Towarzystwa,

17)  podejmowanie uchwaÅ‚ o przynależnoÅ›ci Towarzystwa do organizacji krajowych i miÄ™dzynarodowych,

18)  delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do wspóÅ‚pracy z organizacjami krajowymi i miÄ™dzynarodowymi,

19)  ustalanie zasad zarzÄ…dzania majÄ…tkiem Towarzystwa,

20)  skÅ‚adanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa w okresie kadencji,

21)  zatwierdzanie rocznych sprawozdaÅ„ Rady Naukowej,

22)  powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie Komitetu GÅ‚ównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz zatwierdzanie regulaminu i programu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

23)  powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie komisji oraz innych zespoÅ‚ów do wykonywania okreÅ›lonych zadaÅ„ statutowych, czy też rozwiÄ…zywania problemów ekonomicznych lub organizacyjnych Towarzystwa,

24)  powoÅ‚ywanie i rozwiÄ…zywanie jednostek pomocniczych: Biura ZarzÄ…du Krajowego i innych zespoÅ‚ów organizacyjnych, a także uchwalanie zasad ich funkcjonowania, w tym zatwierdzanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników tych jednostek,

25)  interpretowanie statutu Towarzystwa.

§ 29

1.W skład Zarządu Krajowego wchodzą: prezes Towarzystwa, prezesi
ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów oraz do 10 czÅ‚onków niebÄ™dÄ…cych prezesami ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów wybranych przez Zjazd Krajowy.

2.Członkiem Zarządu Krajowego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.W przypadku ustania członkostwa w Towarzystwie osoby sprawującej funkcję prezesa Towarzystwa lub ustąpienia z tej funkcji w okresie między Zjazdami Krajowymi, nowego prezesa Towarzystwa wybiera Zarząd Krajowy ze swego grona.

4.ZarzÄ…d Krajowy w gÅ‚osowaniu tajnym wybiera ze swego grona na wniosek prezesa Towarzystwa 2 wiceprezesów oraz sekretarza generalnego Towarzystwa.

5.Posiedzenia Zarządu Krajowego są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

6.Posiedzenia ZarzÄ…du Krajowego zwoÅ‚uje prezes Towarzystwa, a w razie jego nieobecnoÅ›ci wiceprezes lub sekretarz generalny Towarzystwa, z wÅ‚asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego w terminie do 30 dni od zgÅ‚oszenia wniosku.

§ 30

1.Prezydium ZarzÄ…du Krajowego kieruje pracami Towarzystwa w okresie miÄ™dzy posiedzeniami ZarzÄ…du Krajowego, z wyÅ‚Ä…czeniem spraw zastrzeżonych do wyÅ‚Ä…cznej kompetencji ZarzÄ…du Krajowego wymienionych w § 28 ust. 2 pkt 3–12, 14–17, 19–21 i 25.

2.W skÅ‚ad Prezydium ZarzÄ…du Krajowego wchodzÄ…: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz generalny Towarzystwa oraz do 7 czÅ‚onków wybranych przez ZarzÄ…d Krajowy w gÅ‚osowaniu tajnym ze swego grona.

3.Zmiany w skÅ‚adzie osobowym Prezydium ZarzÄ…du Krajowego w okresie kadencji mogÄ… być dokonywane przez ZarzÄ…d Krajowy w przypadku ustania czÅ‚onkostwa w Towarzystwie osoby wchodzÄ…cej w skÅ‚ad Prezydium ZarzÄ…du Krajowego, rezygnacji z peÅ‚nionej funkcji lub niewywiÄ…zywania siÄ™ z wiążących siÄ™ z niÄ… obowiÄ…zków.

4.Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego zwołuje prezes Towarzystwa, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub sekretarz generalny Towarzystwa,
z wÅ‚asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby czÅ‚onków Prezydium ZarzÄ…du Krajowego w terminie do 14 dni od zgÅ‚oszenia wniosku.

§ 31

1.Prezydium Zarządu Krajowego działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Krajowy.

2.Prezydium Zarządu Krajowego składa Zarządowi Krajowemu sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Krajowego.

C. Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 32

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa, odrÄ™bnym od innych organów Towarzystwa i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.

§ 33

Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

1)  kontrolowanie caÅ‚oksztaÅ‚tu dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa z wyjÄ…tkiem dziaÅ‚alnoÅ›ci SÄ…du KoleżeÅ„skiego,

2)  zatwierdzanie rocznych sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du Krajowego z dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa oraz rocznych sprawozdaÅ„ finansowych Towarzystwa,

3)  przedkÅ‚adanie Zjazdowi Krajowemu wniosku o przyjÄ™cie sprawozdania ustÄ™pujÄ…cego ZarzÄ…du Krajowego z dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa w okresie kadencji oraz o udzielenie mu absolutorium,

4)  przedstawianie ZarzÄ…dowi Krajowemu lub Prezydium ZarzÄ…du Krajowego wniosków oraz zaleceÅ„ pokontrolnych dotyczÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa.

§ 34

1.Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 7 czÅ‚onków, którzy ze swego grona wybierajÄ… przewodniczÄ…cego, wiceprzewodniczÄ…cego oraz sekretarza.

2.Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami
innych
organów Towarzystwa, w tym organów jego OddziaÅ‚ów, ani pozostawać
z czÅ‚onkami tych organów w zwiÄ…zku małżeÅ„skim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieÅ„stwa, powinowactwa lub podlegÅ‚oÅ›ci sÅ‚użbowej, jak również nie mogÄ… peÅ‚nić jakichkolwiek innych funkcji w Towarzystwie, w tym
w jego Oddziałach. Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być
ponadto osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 35

1.Krajowa Komisja Rewizyjna jest zobowiązana podjąć uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa oraz rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa lub odmowie ich zatwierdzenia oraz przekazać ją wraz z uzasadnieniem Zarządowi Krajowemu
w terminie do 30 dni od przedłożenia tych sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Krajowy do zatwierdzenia.

2.W przypadku podjÄ™cia przez KrajowÄ… KomisjÄ™ RewizyjnÄ… uchwaÅ‚y o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ZarzÄ…du Krajowego z dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa lub rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa, czy też niepodjÄ™cia uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu lub odmowie ich zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, ZarzÄ…d Krajowy zobowiÄ…zany jest zwoÅ‚ać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w terminie do 2 miesiÄ™cy od otrzymania tej uchwaÅ‚y wraz z uzasadnieniem lub upÅ‚ywu terminu, o którym mowa w ust. 1, w celu rozpatrzenia tych sprawozdaÅ„.

3.Utrzymanie w mocy przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego z działalności Towarzystwa lub rocznego sprawozdania
finansowego Towarzystwa
jest równoznaczne z odwoÅ‚aniem prezesa Towarzystwa oraz pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego niebÄ™dÄ…cych prezesami ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów. W takiej sytuacji Nadzwyczajny Zjazd Krajowy dokonuje wyboru prezesa Towarzystwa oraz do 10 czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego niebÄ™dÄ…cych prezesami ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów na pozostaÅ‚y okres kadencji innych

organów naczelnych Towarzystwa.

4.Nadzwyczajny Zjazd Krajowy uchyla uchwałę Krajowej Komisji Rewizyjnej o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Krajowego
z dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa lub rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa, jeżeli stwierdzi, że nie byÅ‚o podstaw do jej podjÄ™cia, i podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o ich zatwierdzeniu. PodjÄ™cie takiej uchwaÅ‚y przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest równoznaczne z odwoÅ‚aniem Krajowej Komisji Rewizyjnej. W takiej sytuacji Nadzwyczajny Zjazd Krajowy dokonuje wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej na pozostaÅ‚y okres kadencji innych organów naczelnych Towarzystwa.

5.Nadzwyczajny Zjazd Krajowy podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ZarzÄ…du Krajowego z dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa oraz rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa w przypadku niepodjÄ™cia takiej uchwaÅ‚y przez KrajowÄ… KomisjÄ™ RewizyjnÄ… w terminie, o którym mowa w ust. 1. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilÄ… podjÄ™cia takiej uchwaÅ‚y przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy, który dokonuje jej wyboru na pozostaÅ‚y okres kadencji innych organów naczelnych Towarzystwa. PodjÄ™cie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy uchwaÅ‚y o odmowie zatwierdzenia tych sprawozdaÅ„ rodzi ponadto skutki okreÅ›lone w ust. 3.

§ 36

1.Krajowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2.Krajowa Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi Krajowemu sprawozdanie ze swojej działalności w okresie kadencji.

D. Sąd Koleżeński

§ 37

Do zakresu dziaÅ‚ania SÄ…du KoleżeÅ„skiego należy rozpoznawanie spraw zwiÄ…zanych z naruszeniem przez czÅ‚onków Towarzystwa postanowieÅ„ statutu Towarzystwa, obowiÄ…zków zwiÄ…zanych z czÅ‚onkostwem, dobrego imienia Towarzystwa i jego interesów, jak również rozpatrywanie odwoÅ‚aÅ„ od uchwaÅ‚ o skreÅ›leniu z listy czÅ‚onków Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 38

1. SÄ…d KoleżeÅ„ski liczy od 5 do 7 czÅ‚onków, którzy ze swego grona wybierajÄ… przewodniczÄ…cego, wiceprzewodniczÄ…cego i sekretarza.

2.CzÅ‚onkowie SÄ…du KoleżeÅ„skiego nie mogÄ… być czÅ‚onkami innych organów naczelnych Towarzystwa.

§ 39

1.Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są zwoływane w miarę potrzeby, a wniesione sprawy powinny być rozpoznane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

2.Do wniesienia sprawy do Sądu Koleżeńskiego uprawniony jest każdy organ oraz każdy członek Towarzystwa.

3.Po rozpoznaniu sprawy SÄ…d KoleżeÅ„ski wydaje orzeczenie, którego odpis wraz z uzasadnieniem dorÄ™cza każdej ze stron postÄ™powania w terminie do
21 dni od jego wydania.

4.Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w składzie co najmniej 3-osobowym.

5.Członek Sądu Koleżeńskiego nie może brać udziału w rozpoznawaniu sprawy:

1)  w której jest stronÄ… lub pozostaje z jednÄ… ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy wpÅ‚ywa na jego prawa lub obowiÄ…zki,

2)  swego małżonka lub osoby, z którÄ… pozostaje we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6.Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 5 członek Sądu Koleżeńskiego zostaje wyłączony od rozpoznawania sprawy na swoje żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie.

7.Członek Sądu Koleżeńskiego ma obowiązek zawiadomić przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego o zachodzącej podstawie swego wyłączenia od rozpoznawania sprawy.

8.O wyłączeniu członka Sądu Koleżeńskiego od rozpoznawania sprawy
w przypadku wystÄ…pienia przyczyn, o których mowa w ust. 5 i 6 decyduje przewodniczÄ…cy SÄ…du KoleżeÅ„skiego.

§ 40

1.Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1)  upomnienie,

2)  nagana,

3)  zawieszenie w prawach czÅ‚onka na okres od 6 miesiÄ™cy do 2 lat,

4)  wykluczenie z Towarzystwa.

2.W przypadku stwierdzenia naruszenia interesów Towarzystwa przez czÅ‚onka Towarzystwa SÄ…d KoleżeÅ„ski jest zobowiÄ…zany wystÄ…pić z wnioskiem do ZarzÄ…du Krajowego lub wÅ‚aÅ›ciwego ZarzÄ…du OddziaÅ‚u o skierowanie sprawy na drogÄ™ postÄ™powania sÄ…dowego z roszczeniem odszkodowawczym.

3.Orzeczenie SÄ…du KoleżeÅ„skiego w sprawie odwoÅ‚ania siÄ™ osoby fizycznej lub prawnej od uchwaÅ‚y o jej skreÅ›leniu z listy czÅ‚onków Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3 jest ostateczne.

4.Od orzeczenia SÄ…du KoleżeÅ„skiego, z wyjÄ…tkiem orzeczenia, o którym mowa w ust. 3, stronom postÄ™powania przysÅ‚uguje prawo odwoÅ‚ania siÄ™ do Zjazdu Krajowego w terminie do 30 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Postanowienie Zjazdu Krajowego w tej sprawie jest ostateczne.

§ 41

1.Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2.Sąd Koleżeński informuje Zarząd Krajowy o każdym wszczętym przed nim postępowaniu oraz po zakończeniu tego postępowania o wydanym orzeczeniu i jego uzasadnieniu.

3.Sąd Koleżeński przedstawia Zjazdowi Krajowemu informację o swojej działalności w okresie kadencji.

Rozdział 6

RADA NAUKOWA TOWARZYSTWA

§ 42

Celem działania Rady Naukowej jest inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej Towarzystwa oraz doradztwo we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej.

§ 43

Rada Naukowa liczy od 25 do 50 czÅ‚onków, którzy ze swego grona wybierajÄ… przewodniczÄ…cego, 2 wiceprzewodniczÄ…cych oraz sekretarza.

§ 44

1.Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2.Rada Naukowa składa Zarządowi Krajowemu roczne sprawozdania ze swojej działalności.

Rozdział 7

ORGANY ODDZIAŁU TOWARZYSTWA

A. Zjazd Oddziału

§ 45

Zjazd Oddziału jest najwyższym organem Oddziału.

§ 46

1.Zjazd Oddziału:

1)  wybiera w gÅ‚osowaniu tajnym prezesa ZarzÄ…du OddziaÅ‚u, pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du OddziaÅ‚u, KomisjÄ™ RewizyjnÄ… OddziaÅ‚u oraz delegatów na Zjazd Krajowy,

2)  nadaje godność Honorowego Prezesa OddziaÅ‚u i pozbawia tej godnoÅ›ci,

3)  zatwierdza sprawozdania ZarzÄ…du OddziaÅ‚u oraz Komisji Rewizyjnej OddziaÅ‚u za okres ich kadencji,

4)  udziela absolutorium ustÄ™pujÄ…cemu ZarzÄ…dowi OddziaÅ‚u,

5)  podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o rozwiÄ…zaniu OddziaÅ‚u, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4,

6)  podejmuje uchwaÅ‚y w sprawach dotyczÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u wniesionych pod obrady Zjazdu OddziaÅ‚u.

2.Zjazd Oddziału może wybrać w głosowaniu tajnym Radę Naukową
OddziaÅ‚u i okreÅ›lić liczbÄ™ jej czÅ‚onków oraz zakres dziaÅ‚ania. W takiej sytuacji postanowienia § 44 stosuje siÄ™ odpowiednio.

§ 47

1.Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału raz na 5 lat.

2.Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału i podaje do wiadomości członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa zrzeszonym w Oddziale lub delegatom wybranym z ich grona co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu Oddziału.

§ 48

1.Zarząd Oddziału może zwołać w dowolnym czasie Nadzwyczajny Zjazd Oddziału z własnej inicjatywy.

2.ZarzÄ…d OddziaÅ‚u jest zobowiÄ…zany zwoÅ‚ać Nadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚u na żądanie ZarzÄ…du Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej OddziaÅ‚u lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby czÅ‚onków zwyczajnych i honorowych zrzeszonych w Oddziale w terminie do 3 miesiÄ™cy od zgÅ‚oszenia takiego żądania lub wniosku, jak również w przypadkach oraz terminie, o których mowa w § 57 ust. 2.

§ 49

1. W Zjeździe Oddziału biorą udział:

1)  z gÅ‚osem decydujÄ…cym – czÅ‚onkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa zrzeszeni w Oddziale lub delegaci wybrani z ich grona w przypadku oraz wedÅ‚ug zasad okreÅ›lonych w ust. 2,

2)  z gÅ‚osem doradczym – przedstawiciele organów naczelnych Towarzystwa, czÅ‚onkowie organów OddziaÅ‚u, honorowi prezesi OddziaÅ‚u oraz honorowi czÅ‚onkowie Towarzystwa zrzeszeni w Oddziale, o ile nie sÄ… uprawnieni do udziaÅ‚u w Zjeździe OddziaÅ‚u z gÅ‚osem decydujÄ…cym, a także czÅ‚onkowie wspierajÄ…cy – osoby fizyczne bÄ…dź przedstawiciele osób prawnych oraz goÅ›cie zaproszeni przez ZarzÄ…d OddziaÅ‚u lub Prezydium ZarzÄ…du OddziaÅ‚u.

2. Jeżeli liczba czÅ‚onków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa zrzeszonych w Oddziale przekracza 100 osób, a wszyscy oni grupujÄ… siÄ™ w KoÅ‚ach Towarzystwa, ZarzÄ…d OddziaÅ‚u zwoÅ‚ujÄ…c Zjazd OddziaÅ‚u może ustalić, że z gÅ‚osem
decydujÄ…cym biorÄ… w nim udziaÅ‚ delegaci wybrani z ich grona. W takiej sytuacji delegatów na Zjazd OddziaÅ‚u w liczbie 50 osób wybiera siÄ™ w gÅ‚osowaniu
tajnym na Ogólnych Zebraniach CzÅ‚onków KóÅ‚ proporcjonalnie do liczby
czÅ‚onków zwyczajnych i honorowych grupujÄ…cych siÄ™ w poszczególnych KoÅ‚ach Towarzystwa w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzajÄ…cego ich wybór, a postanowienia § 27 ust. 3 stosuje siÄ™ odpowiednio.


B. Zarząd Oddziału

§ 50

1.ZarzÄ…d OddziaÅ‚u kieruje dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… OddziaÅ‚u zgodnie z uchwaÅ‚ami organów naczelnych Towarzystwa i Zjazdu OddziaÅ‚u oraz ponosi odpowiedzialność za swojÄ… pracÄ™ przed Zjazdem OddziaÅ‚u i ZarzÄ…dem Krajowym.

2.Do zakresu dziaÅ‚ania ZarzÄ…du OddziaÅ‚u należy w szczególnoÅ›ci:

1)  wykonywanie uchwaÅ‚ organów naczelnych Towarzystwa i uchwaÅ‚ Zjazdu OddziaÅ‚u,

2)  ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porzÄ…dku obrad Zjazdu OddziaÅ‚u i Nadzwyczajnych Zjazdów OddziaÅ‚u,

3)  uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Zjazd OddziaÅ‚u,

4)  powoÅ‚ywanie, rozwiÄ…zywanie oraz uchwalanie zasad funkcjonowania jednostek pomocniczych: Biura ZarzÄ…du OddziaÅ‚u, innych zespoÅ‚ów organizacyjnych oraz komisji do wykonywania okreÅ›lonych zadaÅ„ statutowych,

5)  zatwierdzanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników jednostek pomocniczych,

6)  uchwalanie planów pracy i planów finansowych,

7)  sporzÄ…dzanie rocznych sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u oraz rocznych sprawozdaÅ„ finansowych OddziaÅ‚u i przedkÅ‚adanie ich Komisji RewizyjnejOddziaÅ‚u do zatwierdzenia,

8)  wystÄ™powanie do ZarzÄ…du Krajowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiÄ…zanie OddziaÅ‚u,

9)  wystÄ™powanie do Zjazdu OddziaÅ‚u z wnioskiem o nadanie godnoÅ›ci
Honorowego Prezesa Oddziału i pozbawienie tej godności,

10)przedstawianie ZarzÄ…dowi Krajowemu wniosków o nadanie honorowych odznaczeÅ„ i innych wyróżnieÅ„ oraz godnoÅ›ci Honorowego CzÅ‚onka Towarzystwa,

11)podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania majątkiem Oddziału,

12)  przekazywanie Å›wiadczeÅ„ na cele statutowe Towarzystwa wedÅ‚ug zasad ustalonych przez ZarzÄ…d Krajowy,

13)  skÅ‚adanie ZarzÄ…dowi Krajowemu rocznych sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u,

14)  skÅ‚adanie Zjazdowi OddziaÅ‚u sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u
w okresie kadencji,

15)  zatwierdzanie rocznych sprawozdaÅ„ Rady Naukowej OddziaÅ‚u,

16)  wspieranie organizacyjne Komitetu OkrÄ™gowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

17)  ustalanie wysokoÅ›ci skÅ‚adek czÅ‚onkowskich czÅ‚onków zwyczajnych
i Å›wiadczeÅ„ czÅ‚onków wspierajÄ…cych zrzeszonych w Oddziale.

§ 51

  1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: prezes Zarządu Oddziału oraz do
    20 czÅ‚onków wybranych przez Zjazd OddziaÅ‚u.
  2. ZarzÄ…d OddziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu tajnym wybiera ze swego grona na wniosek prezesa ZarzÄ…du OddziaÅ‚u 2 wiceprezesów oraz sekretarza ZarzÄ…du OddziaÅ‚u.

3.Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane w miarę potrzeby, jednak
nie rzadziej niż 2 razy w roku, a jeżeli ZarzÄ…d OddziaÅ‚u nie dokonaÅ‚ wyboru Prezydium ZarzÄ…du OddziaÅ‚u, o którym mowa w § 52 i 53, co najmniej raz na kwartaÅ‚.

4.Postanowienia § 29 ust. 2, 3 i 6 stosuje siÄ™ odpowiednio.

§ 52

1.ZarzÄ…d OddziaÅ‚u może dokonać wyboru Prezydium ZarzÄ…du OddziaÅ‚u kierujÄ…cego pracami OddziaÅ‚u w okresie miÄ™dzy posiedzeniami ZarzÄ…du OddziaÅ‚u, z wyÅ‚Ä…czeniem spraw zastrzeżonych do wyÅ‚Ä…cznej kompetencji ZarzÄ…du OddziaÅ‚u wymienionych w § 50 ust. 2 pkt 2, 3 i 6–17.

2.W skÅ‚ad Prezydium ZarzÄ…du OddziaÅ‚u wchodzÄ…: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz ZarzÄ…du OddziaÅ‚u oraz do 5 czÅ‚onków wybranych przez ZarzÄ…d OddziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu tajnym ze swego grona.

3.Postanowienia § 30 ust. 3–5 stosuje siÄ™ odpowiednio.

§ 53

1.Prezydium Zarządu Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Oddziału.

2.Prezydium Zarządu Oddziału składa Zarządowi Oddziału sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 54

Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u jest organem kontrolnym OddziaÅ‚u, odrÄ™bnym od innych organów OddziaÅ‚u i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli.

§ 55

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1)  kontrolowanie caÅ‚oksztaÅ‚tu dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u,

2)  zatwierdzanie rocznych sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du OddziaÅ‚u z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u oraz rocznych sprawozdaÅ„ finansowych OddziaÅ‚u,

3)  przedkÅ‚adanie Zjazdowi OddziaÅ‚u wniosku o przyjÄ™cie sprawozdania ustÄ™pujÄ…cego ZarzÄ…du OddziaÅ‚u z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u w okresie kadencji oraz
o udzielenie mu absolutorium,

4)  przedstawianie ZarzÄ…dowi OddziaÅ‚u lub Prezydium ZarzÄ…du OddziaÅ‚u wniosków oraz zaleceÅ„ pokontrolnych dotyczÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u.

§ 56

1.Komisja Rewizyjna OddziaÅ‚u liczy od 3 do 5 czÅ‚onków, którzy ze swego grona wybierajÄ… przewodniczÄ…cego, wiceprzewodniczÄ…cego oraz sekretarza.

2.Postanowienia § 34 ust. 2 stosuje siÄ™ odpowiednio.

§ 57

1.Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana podjąć uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału orazrocznego sprawozdania finansowego Oddziału lub odmowie ich zatwierdzenia oraz przekazać ją wraz z uzasadnieniem Zarządowi Oddziału w terminie do
30 dni od przedłożenia tych sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału przez
Zarząd Oddziału do zatwierdzenia.

2.W przypadku podjęcia przez Komisję Rewizyjną Oddziału uchwały
o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ZarzÄ…du OddziaÅ‚u z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u lub rocznego sprawozdania finansowego OddziaÅ‚u, czy też niepodjÄ™cia uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu lub odmowie ich zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, ZarzÄ…d OddziaÅ‚u zobowiÄ…zany jest zwoÅ‚ać Nadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚u w terminie do 2 miesiÄ™cy od otrzymania tej uchwaÅ‚y wraz z uzasadnieniem lub upÅ‚ywu terminu, o którym mowa w ust. 1, w celu rozpatrzenia tych sprawozdaÅ„.

3.Utrzymanie w mocy przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału uchwały
Komisji
Rewizyjnej Oddziału o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

ZarzÄ…du OddziaÅ‚u z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u lub rocznego sprawozdania finansowego OddziaÅ‚u jest równoznaczne z odwoÅ‚aniem prezesa ZarzÄ…du OddziaÅ‚u oraz pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du OddziaÅ‚u. W takiej sytuacji Nadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚u dokonuje wyboru prezesa ZarzÄ…du OddziaÅ‚u oraz pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du OddziaÅ‚u na pozostaÅ‚y okres kadencji Komisji Rewizyjnej OddziaÅ‚u.

4.Nadzwyczajny Zjazd Oddziału uchyla uchwałę Komisji Rewizyjnej
Oddziału o odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału
z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u lub rocznego sprawozdania finansowego OddziaÅ‚u, jeżeli stwierdzi, że nie byÅ‚o podstaw do jej podjÄ™cia, i podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o ich zatwierdzeniu. PodjÄ™cie takiej uchwaÅ‚y przez Nadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚ujest równoznaczne z odwoÅ‚aniem Komisji Rewizyjnej OddziaÅ‚u. W takiej sytuacjiNadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚u dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej OddziaÅ‚una pozostaÅ‚y okres kadencji ZarzÄ…du OddziaÅ‚u.

5.Nadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚u podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ZarzÄ…du OddziaÅ‚u z dziaÅ‚alnoÅ›ci OddziaÅ‚u oraz rocznego sprawozdania finansowego OddziaÅ‚u w przypadku niepodjÄ™cia takiej uchwaÅ‚y przez KomisjÄ™ RewizyjnÄ… OddziaÅ‚u w terminie, o którym mowa w ust. 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej OddziaÅ‚u wygasa z chwilÄ… podjÄ™cia takiej uchwaÅ‚y przez Nadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚u, który dokonuje jej wyboru na pozostaÅ‚y okres kadencji ZarzÄ…du OddziaÅ‚u. PodjÄ™cie przez Nadzwyczajny Zjazd OddziaÅ‚u uchwaÅ‚y o odmowie zatwierdzenia tych sprawozdaÅ„ rodzi ponadto skutki okreÅ›lone w ust. 3.

§ 58

1.Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2.Komisja Rewizyjna Oddziału składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie ze swojej działalności w okresie kadencji.

Rozdział 8

KOŁA TOWARZYSTWA

A. Ogólne Zebranie CzÅ‚onków KoÅ‚a

§ 59

1.Ogólne Zebranie CzÅ‚onków KoÅ‚a jest najwyższym organem KoÅ‚a.

2.Do kompetencji Ogólnego Zebrania CzÅ‚onków KoÅ‚a należy:

1)  wybór ZarzÄ…du KoÅ‚a oraz delegatów na Zjazd OddziaÅ‚u,

2)  zatwierdzanie sprawozdania ZarzÄ…du KoÅ‚a za okres jego kadencji,

3)  udzielanie absolutorium ustÄ™pujÄ…cemu ZarzÄ…dowi KoÅ‚a.

3.Ogólne Zebranie CzÅ‚onków KoÅ‚a jest zwoÅ‚ywane w okresach odpowiadajÄ…cych kadencji organów OddziaÅ‚u oraz w razie potrzeby przez ZarzÄ…d KoÅ‚a
z wÅ‚asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby czÅ‚onków KoÅ‚a w terminie do 14 dni od zgÅ‚oszenia wniosku.

4.Wyboru ZarzÄ…du KoÅ‚a oraz delegatów na Zjazd OddziaÅ‚u dokonuje siÄ™
w głosowaniu tajnym.


B. Zarząd Koła

§ 60

1.ZarzÄ…d KoÅ‚a liczy od 3 do 5 czÅ‚onków, którzy ze swego grona wybierajÄ… przewodniczÄ…cego, od 1 do 2 wiceprzewodniczÄ…cych oraz sekretarza.

2.Do obowiÄ…zków ZarzÄ…du KoÅ‚a należy w szczególnoÅ›ci:

1)  realizowanie celów Towarzystwa,

2)  skÅ‚adanie Ogólnemu Zebraniu CzÅ‚onków KoÅ‚a oraz ZarzÄ…dowi OddziaÅ‚u sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci KoÅ‚a,

3)  informowanie czÅ‚onków KoÅ‚a o dziaÅ‚alnoÅ›ci Towarzystwa i podejmowanych uchwaÅ‚ach organów Towarzystwa.

3.Zarząd Koła działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział 9

MAJÄ„TEK TOWARZYSTWA I JEGO ODDZIAŁÓW

§ 61

1.Towarzystwo i jego Oddziały posiadają odrębność majątkową.

2.Za zobowiÄ…zania zaciÄ…gniÄ™te przez ZarzÄ…d Krajowy Towarzystwo odpowiada majÄ…tkiem bÄ™dÄ…cym jego wÅ‚asnoÅ›ciÄ… z wyÅ‚Ä…czeniem majÄ…tku OddziaÅ‚ów.

3.Za zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd Oddziału Oddział odpowiada majątkiem będącym jego własnością.

§ 62

1.MajÄ…tek Towarzystwa oraz jego OddziaÅ‚ów powstaje ze skÅ‚adek czÅ‚onków zwyczajnych i Å›wiadczeÅ„ czÅ‚onków wspierajÄ…cych, dochodów z wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci, dochodów z posiadanego majÄ…tku, darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarnoÅ›ci publicznej.

2.Towarzystwo oraz jego OddziaÅ‚y mogÄ… prowadzić dziaÅ‚alność gospodarczÄ… w przedmiocie okreÅ›lonym uchwaÅ‚ami – odpowiednio – ZarzÄ…du Krajowego lub ZarzÄ…dów OddziaÅ‚ów.

§ 63

1.Decyzje w sprawie dysponowania majątkiem stanowiącym własność Towarzystwa podejmuje Zarząd Krajowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Decyzje w sprawie dysponowania majątkiem stanowiącym własność Oddziału podejmuje Zarząd Oddziału.

3.ZarzÄ…d Krajowy oraz ZarzÄ…dy OddziaÅ‚ów mogÄ… przekazać część swoich uprawnieÅ„ w zakresie dysponowania majÄ…tkiem – odpowiednio – Prezydium ZarzÄ…du Krajowego lub Prezydium ZarzÄ…du OddziaÅ‚u.

4.Do reprezentowania Towarzystwa – zawierania umów, udzielania peÅ‚nomocnictw i skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w zakresie praw i zobowiÄ…zaÅ„ majÄ…tkowych – wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie:

1)  w imieniu ZarzÄ…du Krajowego – dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Krajowego,
w tym prezesa lub wiceprezesa Towarzystwa,

2)  w imieniu ZarzÄ…du OddziaÅ‚u – dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du OddziaÅ‚u,
w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu Oddziału.

Rozdział 10

ZMIANA STATUTU I ROZWIÄ„ZANIE TOWARZYSTWA

§ 64

Zmiana statutu Towarzystwa, a także rozwiÄ…zanie Towarzystwa wymagajÄ… uchwaÅ‚y Zjazdu Krajowego podjÄ™tej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… co najmniej 2/3 gÅ‚osów delegatów przy obecnoÅ›ci co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie obrad, zaÅ› w drugim terminie obrad bez wzglÄ™du na liczbÄ™ obecnych delegatów.

§ 65

1.W razie podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozwiÄ…zaniu Towarzystwa Zjazd Krajowy powoÅ‚a komisjÄ™ likwidacyjnÄ…, która zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd Krajowy zasadami przeprowadzi likwidacjÄ™ Towarzystwa.

2.UchwalajÄ…c rozwiÄ…zanie Towarzystwa, Zjazd Krajowy może wskazać organizacjÄ™ lub instytucje spoÅ‚eczne, na rzecz których przejdzie majÄ…tek Towarzystwa po zaspokojeniu zobowiÄ…zaÅ„ Towarzystwa.